Βιβλιοθήκη

Δεδομένα

Συστηματική ανασκόπηση των πινάκων εξαγωγής βιβλιογραφίας

ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΗ

Χάρτες

Κ.Ε.Δ.Α.Σ.Υ

ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΗ

Εξωτερικές Μονάδες Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας

ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΗ

Κo.Κε.Ψυ.Π.Ε και Υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας

ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΗ

Εσωτερικές Μονάδες Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας

ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΗ

Πρωτόκολλα

Οδηγοί ομάδων εστίασης

ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΗ

Ερωτηματολόγια Έρευνας

ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΗ

Μεθοδολογία Συστηματικής Ανασκόπησης

ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΗ

Εκθέσεις

Συνοπτική Παρουσίαση Ανάλυσης Πεδίου

Πραγματοποιήσαμε μια ολοκληρωμένη αξιολόγηση αναγκών και προτεραιοτήτων για την ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων στην Ελλάδα, που ενσωμάτωσε πολλαπλές οπτικές γωνίες. Η Συνοπτική αυτή Παρουσίαση σκιαγραφεί τις προσεγγίσεις που ακολουθήθηκαν για τη διεξαγωγή της αξιολόγησης, και προσφέρει πληροφορίες και συστάσεις για τη βελτίωση της παροχής φροντίδας ψυχικής υγείας στη χώρα.

PDF file, 6.2MiB ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗ

Το Πρόγραμμα Νεανικής Συμμετοχής YES στα σχολεία

Μια έκθεση που περιγράφει αναλυτικά τον τρόπο με τον οποίο σχεδιάστηκαν και υλοποιήθηκαν δράσεις σε σχολεία κατά τη σχολική χρονιά 2022-2023, στο πλαίσιο του Προγράμματος Νεανικής Συμμετοχής YES

PDF file, 5.8MiB ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗ